top of page

Kol Paam

Achrei harveh drakhim Arukot chashukhot

Shanim shebahen shalot Atah tamid belibi

Atah tamid belibi

ashir lekha Anekeh et atsmi Mitlaot shaavru bekirbi

Atah kore li

kore li leshuv elai

Kol paam sheani nofelet

Atah merim oti (3x)

Kol paam

Mitracheket mitkarevet

Zohi emunah aliyot veridot

Aval tamid boeret hagachelet

Kamah chesed tzarikh lihiyot

Bishbil lisloch Leehov lelo tnaim

Mayim rabim Lo yakhavu ahavatkha Elohim

Mizman Lo Bikarti Po

 

Bachalon shalva Ve'alim yerukim

U'mangina rechoka Ba-ah mibifnim Mizman lo bikarti po

 

Kol hazman ratsim Achar ratson lehaspik

Leratsot et hamerots u'lehasig

U'bli shenargish Shachachnu lihiyot po

 

Hayiti rotsa Lefanot mehamadaf

Kol ma shelo chashuv U'lehatchil mechadash

Aval ze gadol alai Ve'ani tsr'cha ezra Pona lashamaim

Adonai Li

 

Adonai li lo ira Ma ya’ase li adam

Adonai li lo ira Ma ya’ase

 

 

Beshochvi uv’kumi

Ata merim roshi

Beshochvi uv’kumi

Ata meshiv sason yish’l

Yesh Orr

Halvai vehayiti roah hakol

Lo haya pachad

Lo haya pachad lipol

Halvai vehayiti roah hakol

Lo haya pachad

Lo haya pachad lishol

 

Mitoch chashecha,

yesh orr

Oleh mimakom tahor

Menakeh et hara'ash Hofech et halaila leyom

Halvai vehayiti roah shekal

Kal la'uff

Lemakom shee efshar Ee efshar

lo kayam

Rak merchavim einsof

Rak merchavim einsof

 

Lo tsarich lakachat Shum davar

Rak knafayim

Mashehu Chadash

Ze hazman Liftoach et halev

Lekabel hakol kemo shehu

Yesh hamon dvarim Shenigmarim bi vehaderech Megalah shemistater sham

 

Mashehu chadash

Ze hazman Leha'amin shelo

stam Dlatot nisgarot kach me'atsman Hen mevasrot lanu Yesh sham od Mashehu mistater u'mechakeh muchan

Simla Levana

Bachalon anafim veyarok

Hamon sheket

Naveh midbar

Achrei she'avar me'alai

Hamon hamon nafal

Velo yachalti leharim davar

Lo haya bi hakoach Tsiyuts tsiporim

Messit machshava el haorr 

Simla levana Mul hachoshech haze me'ira

Vechol ha-orr haze lo mikan

Velo megia li bichlal lihiyot

 

Bachalon anafim veyarok

Hamon sheket

Bederech klal etsli tse'akot

Ve'ani lo yoda'at Ma machar ihiye Im ihiye Kvar matsati shalom

Rega Lifnei

 

Shuv klum lo yadua

Ve'atta shakua

Beletapes el hamachar

Eincha ro-eh shum derech

Lamrot shemesaprim aleha

Omrim lecha kulam

Yesh merchak katan lalechet

Beincha levein ha-orr

Rak al halev tishmor

Aval hincha shalechet

Vehakol saviv affor

 

Ein sikui la'atsor achshav

Rega lifnei

Tamid ze rega lifnei Shehakol koreh

Ein sikui la'atsor achshav

Rega lifnei Tamid ze rega lifnei Shehakol koreh

 

Shuv klum lo yadua Ve'atta shakua

Belechapes hesberim

Lama hachiyuch ne'elam lecha mehapanim

Atta ma'amin shehakol

Hakol ze letova Veyesh siba shehakol

kava Aval yesh rega'im

bahem Tsarich lehizacher beze be'atsmecha

 

Ein sikui la'atsor achshav...

 

Yesh merchak katan lalechet

Beincha levein ha-orr

Rak al halev tishmor

Aval hincha shalechet Vehakol saviv affor

Yesh merchak katan lalechet

Beincha levein ha-orr

Rak al halev tishmor

Atta ro-eh Sham bakatseh yesh ofek,

ze zman lizkor She'ein sikui la'atsor achshav...

Lehakshiv Lalev

Kama pe'amim od etstarech

Lingoa velo lingoa

Kama pe'amim od elech

Kadima veshuv achzor achora

A'aleh et kol hamadregot

Veshuv ered bama'alit

El hatachtit shel hatachtit

Achapes shamaim

Lishmoa et kolcha hayatsiv Omer li ze zman lehakshiv  lalev

Lehakshiv lalev

 

Kama pe'amim Avtiach havtachot Aremot shel shinuyim

Matsati et kol eil

Bapina shel hadvarim Sheshachachti mikiyumam Achshav

ze zman Livro Ze zman Limtso chadash Lishmoa et kolcha ha'amiti Omer li bapa'am hamilion

Kama pe'amim amarti lach Ve'od agid Lehakshiv lalev

Gag Ha'olam

 

Hayiti omedet al gag ha'olam

Vetso'eket shekol echad yishma

Ani menassa

Hayiti omedet al gag ha'olam

Mebita aleinu milemala U'mevina

 

Yesh po chalom echad

Va'ani ktana

Ha'olam gadol

Ve'ani menassa

Ligvor alav

Lifamim hu dorech alai

Ani al haritspa

Osefet otti

Shuv elav

 

Hayiti omedet al gag ha'olam

Menatsachat hakol Bepa'am achat

 

Iim agia yashar

Lo tisha-er derech la'avor Ve-im

lo a'avor Ech elmad

Ke'ev motir acharav

Simanei derech El ha'emet

Ksheyavo Hazman

 

Zo tkufa Shetluya ba'avir

Al chut kvisa dak Mechaka sheyavo hageshem

Yenakeh et tla-ot hahoveh

Vechol ma shehaya

Hi tluya Vechol ruach sheba

Kim-at vemessit Haderech lo betucha Yesh sakanot she'orvot bapina Mechakot shetavo

 

Ksheyavo hazman

Sheyavo hazman

Ulay nafsik lechakot

Ulay natchil lihiyot

Ksheyavo hazman

Sheyavo hazman

Nimtsa od koach lidchof

Emuna lahadof

Et hapchadim shelanu

 

Ze hazman Latset mikan

Leha'amin sheiyesh olam acher

Mistater me'einenu Mechakeh shenavo Ve'ulay bemakom acher

Ihiye yoter tov

Tluyim beyachad

vehachut dak

Rak shelo yikara Ad shenavo

bottom of page